شرکت آرین سازه رابین اطلاعات شرکت

https://www.setin22.ir/%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86/

شرکت ساختمانی و مهندسی آرین سازه رابین در تاریخ 1384/9/2 به شماره 5079 و بصورت سهامی خاص ثبت شده است . سرمایه ثبت شده شرکت در حال حاضر 516,000,000,000 ملیارد ریال میباشد و با استناد به آخرین تغییرات شرکت طی صورتجلسه